BRIDGE

BRIDGE

BRIDGE

How to Bridge
to Stargaze

How to Bridge
to Stargaze

How to Bridge
To Stargaze

1

1

1

Bridge

Bridge

Bridge

Transfer your "Mad Scientists" NFTs from Osmosis to Stargaze and start trading immediately with zero gas fees.

Transfer your "Mad Scientists" NFTs from Osmosis to Stargaze and start trading immediately with zero gas fees.

Transfer your "Mad Scientists" NFTs from Osmosis to Stargaze and start trading immediately with zero gas fees.

2

2

2

List

List

List

Once your "Mad Scientists" NFTs have arrived on Stargaze, you can list them on the marketplace.

Once your "Mad Scientists" NFTs have arrived on Stargaze, you can list them on the marketplace.

Once your "Mad Scientists" NFTs have arrived on Stargaze, you can list them on the marketplace.

3

3

3

Bridge Back

Bridge Back

Bridge Back

Want to withdraw your "Mad Scientists" NFTs back to Osmosis? Withdraw button is live on Stargaze token page.

Want to withdraw your "Mad Scientists" NFTs back to Osmosis? Withdraw button is live on Stargaze token page.

Want to withdraw your "Mad Scientists" NFTs back to Osmosis? Withdraw button is live on Stargaze token page.